Algemene

voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – De ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Prijzen

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Betalingen

Artikel 7 – Verzending/bezorgkosten

Artikel 8 – Herroepingsrecht (retourneren)

Artikel 9 – Overmacht

Artikel 10 – Privacy

Artikel 11 – Geschillen

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – De ondernemer

Onder de ondernemer wordt in deze voorwaarden verstaan:

De Verkleedmiep, gevestigd in Assendelft en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59506911, IBAN : NL74 KNAB 0256 1095 16 t.n.v. De Verkleedmiep te Assendelft.

De Verkleedmiep is bereikbaar op het e-mailadres info@deverkleedmiep.nl

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de ondernemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgewezen.

 

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden te allen tijde voor de consument via de website van Mijngekkegeit.nl beschikbaar. Mocht daartoe aanleiding zijn kan de consument een afschrift van deze voorwaarden op verzoek daartoe kosteloos ontvangen.

 

ARTIKEL 4 – Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s (€) uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW), exclusief verzendkosten.

 

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

5.1 Een bestelling via deze website leidt tot een “overeenkomst op afstand”. De overeenkomst komt na een bestelling tot stand zodra de ondernemer de bestelling aan de consument heeft bevestigd.

 

5.2 Zolang de ondernemer de bestelling aan de consument niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

ARTIKEL 6 – Betalingen

Betaling dient binnen 5 werkdagen plaats te vinden en kan geschieden door:

 1. vooruitbetaalde bankoverschrijving (kosteloos) (*) of
 2. via de online-betaalmethode iDEAL (kosteloos) (*) of
 3. contante (gepaste) betaling bij afhalen of

(*) De ondernemer levert de producten pas nadat het totaalbedrag is ontvangen.

 

ARTIKEL 7 – De verzending/bezorgkosten

7.1. De bezorgkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van de zending. Hierbij kan een verschil worden gemaakt tussen brievenbuspost en overige zendingen.

 1. Brievenbuspost:

Brievenbuspost binnen Nederland wordt verstuurd tegen een tarief van € 4,25.

 1. Overige zendingen:

Als een zending binnen Nederland niet door de brievenbus bezorgd kan worden wordt het pakket via PostNL of DHL verstuurd. PostNL en DHL hebben een leveringstermijn van 1 a 2 werkdagen na ontvangst van de betaling (weekenden en feestdagen niet inbegrepen).De kosten voor het verzenden van een pakket bedragen € 7,25.

 

7.2 . Er is geen mogelijkheid om een bestelling onder rembours te verzenden.

 

7.3. Daar alle bestellingen met zorg worden verpakt , worden alle produkten op risico van de koper verzonden. De ondernemer is tevens niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal tijdens een verzending via Post.nl of DHL.

 

7.4. In geval van weigering van de zending komen retourvracht (en eventuele opslagkosten), alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken in zijn geheel voor rekening van de consument, tenzij de consument op goede gronden het recht op ontbinding van de koop per mail bevestigd heeft gekregen.

 

7.5. De mogelijkheid bestaat om de produkten op het adres van de ondernemer af te halen. Dit echter alleen op afspraak met de ondernemer en dient bij de bestelling aangeven te worden.

 

7.7 Het is ook mogelijk produkten buiten Nederland te verzenden. Neem hiervoor per mail contact op met de ondernemer.

 

7.8 De ondernemer streeft erna dat een bestelling binnen 5 werkdagen (weekeinden en feestdagen niet meegerekend) wordt verzonden naar de consument. Als de bestelling is verzonden ontvangt de consument hierover een e-mail.

 

ARTIKEL 8 – Herroepingsrecht (retourneren)

8.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer per mail bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

8.2. Binnen de genoemde termijn van veertien dagen kan de consument het gekochte produkt per e-mail (info@deverkleedmiep.nl) voor retourzending aanbieden bij de ondernemer. De kosten van de retourzending komen geheel voor rekening van de consument. De retourzending dient derhalve voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden geaccepteerd en derhalve ook niet worden gecrediteerd. Op maat gemaakte of persoonlijk bedrukte artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

 

8.3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De verpakking dient onbeschadigd te zijn. Het produkt mag niet zijn gebruikt en dient nog verkoopbaar te zijn.

 

8.4. Als het vermoeden bestaat dat de produkten door de consument zijn gebruikt of beschadigd, houdt de ondernemer zich het recht voor om slechts een deel van de aankoopsom te crediteren. De consument zal hierover door de ondernemer worden geïnformeerd.

 

8.5. Het terug te ontvangen bedrag (exclusief verzendkosten) zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

8.6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen.

 

ARTIKEL 9 – Overmacht

Indien zich een situatie voordoet dat te wijten is aan overmacht waarbij zonder dat de ondernemer daar invloed op heeft kunnen uitoefenen, een levering van een bestelling is belemmerd of onmogelijk is gemaakt, heeft de ondernemer het recht de levering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige schadevergoeding. De consument zal hierover door de ondernemer worden geïnfomeerd.

 

ARTIKEL 10– Privacy

De door de consument op de website ingevulde persoonsgegevens t.b.v. het aangaan van een overeenkomst zal door de ondernemer alleen worden gebruikt voor het verwerken van die overeenkomst. In geen geval zal de ondernemer deze gegevens gebruiken voor enig ander doel.

 

ARTIKEL 11 – Geschillen

Zowel de ondernemer als de consument zal pas dan een beroep doen op een rechter als zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht

Op alle met de ondernemer afgesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing